Conferenties

Beste mensen,

het programma is rond, de inschrijving is geopend

CROSSING THE ABYSS IV

FINDING THE BORDERSPACE

de verbindende bedding

 

Een conferentie op zaterdag 26 oktober in Kortenberg
Congrescentrum UPC Kortenberg

en een seminar op zondag 27 oktober
in Kessel-lo in het 
Don Boscocentrum

mmv Gogo Ekhaya Esima,
één van de hoofdpersonen uit Crazywise, 

Dr. Nicolette Ruigewaard,
Dr. Jos De Vogelaer,
Huguette Beyens,
Phil Borges
Dr. Rogier Hoenders

 

 

PROGRAMMA

PRACTISCHE INFO

AANMELDING

DE SPREKERS

 

 

Na het seminar in het voorjaar rond het thema “Being With –  aanwezig zijn”, weven we verder met reeds eerder aangeboorde thema’s die we steeds meer diepgang wensen te geven.

Diepgang ontstaat als elke schakel in dit proces bijdraagt aan het creëren van een vollediger zicht op geestelijke gezondheid, die niet los van het lichaam en de emotionele beleving wordt benaderd. 

Deze geestelijke gezondheid kadert in een reflectie over de sociale kontext, de familie met haar vele generaties, de cultuur, de tijdsgeest en de evolutie die de mensheid doormaakt. 

Zij heeft oog voor de persoonlijke ontwikkeling en zij onderscheidt de overgangen die niet kunnen worden overgeslagen om de eigen identiteit vorm te geven en te laten wortelen in wat hierbij dragend en voedend wordt ervaren. 

Ze acht de recente waardevolle onderzoeken naar de werking van het menselijk brein maar ontkent het zicht op de werking van de geest niet. 

Ze laat zich niet langer ontkrachten door de scheiding materie en geest, waardoor belangrijke samenhangen uit het zicht dreigen te geraken.

Van dit alles kan de mens niet los worden gezien, als we zicht willen krijgen op wat iemand in een crisis doormaakt. Hoe breder we kijken, hoe meer verbanden zich kunnen tonen, en hoe meer voeling we kunnen krijgen met de dynamiek van een proces dat iemand leeft. 

Het leven als een proces zien is ook kiezen voor een perspectief waarin verandering mogelijk is en een belangrijk deel van genezing wordt.

Geestelijke zorg die in de breedte beweegt, sluit niet uit maar omarmt en acht de vele dimensies van het leven, die zich in crisismomenten kunnen openbaren.

In dit perspectief wordt ook aan de volgende conferentie gewerkt, waaraan enkele mensen met ervaring en deskundigheid in het begeleiden van een geestelijke crisis hun participatie verlenen.

Phil Borges, de regisseur van de documentaire Crazywise verbindt zich actief met de opzet van de conferentie door middel van een interview via video een levendige inbreng te hebben.

Hij geeft weer wat hij de laatste jaren door de vele contacten en uitwisseling met de medische wereld in de vele landen waarin ondertussen Crazywise is vertoond en het luisteren naar mensen die over hun herstel en reïntegratie getuigen heeft gezien en geleerd.

De documentaire dwong hem zijn grenzen te verleggen en veel meer nog dan bij de aanvang werd hem de noodzaak van het slaan van veilige bruggen tussen reguliere en andere benaderingswijzen duidelijk. 

Na het opbouwen van een dialoog met Gogo Ekhaya Esima, was zij bereid op onze uitnodiging in te gaan en als ervaringsdeskundige en professionele begeleidster volwaardig deel te nemen aan deze conferentie. 

Toen Phil Borges haar ontmoette en besloot om haar verhaal in Crazywise te integreren had Ekhaya al een heel moeizame weg afgelegd. Ze moest dealen met hevige angsten, stemmen die ze hoorde, verwarring en beelden, die haar schokten. 

Met allerlei symptomen die als kenmerken van geestelijke ziekte en psychose worden aanzien. Ze voelde zich bij dit alles zeer eenzaam en verlaten, want ze miste duiding en herkenning voor wat ze meemaakte. Ze is op dat moment moeder van drie kinderen en ziet zich gedwongen de opvoeding van haar kinderen een tijd aan anderen toe te vertrouwen, wat ze als heel pijnlijk ervaart.

Na vele behandelingen en opnames besluit ze op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om haar proces te ondersteunen, die ze als minder belastend voor haar geest en lichaam ervaart.

Deze zoektocht brengt haar uiteindelijk in contact met een Sangoma healer, een vrouwelijke leraar en genezer die de oorspronkelijke Zuid-Afrikaanse geneeskunde beheerst en mensen helpt hun spirituele crisis veilig te leven en tools voor heling aan te spreken.

Ekhaya Esima ziet in dat ze het contact met haar wortels moet herstellen en dat ze haar leven op basis daarvan grondig moet herzien.

Ze gaat doorheen een heel proces van leren loslaten van oude patronen, die haar ontwikkeling in de weg zitten, het helen van opgelopen trauma’s, het verzoenen met het lot van de voorouders, een zich anders leren verhouden tot wat ze innerlijk ervaart en bedding geven aan haar emoties.

Dit gaat niet zonder een in vraag stellen van gewoontes, gedragingen, denkpatronen, het zich verhouden naar anderen, de familie, de gemeenschap en de wereld. 

Niet vluchten maar een omkaderde confrontatie opent voor haar de weg tot heelwording en het nemen van verantwoordelijkheid over haar eigen lot.

Na enige tijd vindt ze de kracht om de hele training tot Sangoma healer te volgen, wat in haar cultuur ook als een inwijding wordt gezien en geleefd. 

Overweldiging door het onbewuste maakt geleidelijk aan plaats voor een bewuste veilige omgang met wat zich vanuit de diepere lagen van de geest aandient. 

Zij is ondertussen een volleerde en volwaardige Sangoma Healer, en haar volledige naam is nu: Gogo Ekhaya Esima.

Als professionele genezer zal ze in de conferentie op zaterdag 26 oktober een lezing geven waarin ze belicht wat het proces van heelwording helpt en ondersteunt, waarbij het aanspreken van het potentieel van trauma en het loslaten van negatieve patronen een belangrijke rol speelt. 

Op het aparte seminar van zondagnamiddag 27 oktober in Kessel-lo kijken we met haar terug naar de beelden in Crazywise 

die een deel van haar proces in kaart brengen en hoe zij erop terugkijkt en welke perspectieven zich nu openen. 

Eveneens wordt belicht hoe initiatie en het omkaderen van belangrijke overgangen in het leven essentieel zijn voor het creëren van een klimaat dat gunstig is voor geestelijke gezondheid. Ze zal ook ingaan op vragen die daarover gesteld worden. 

In het seminar is ook een presentatie voorzien van Huguette Beyens waarin de weg naar heelwording die een genezer of sjamaan doorloopt in kaart wordt gebracht en waar bij raakpunten met een psychotherapeutische benadering wordt stil gestaan

De sprekers op de conferentie van zaterdag zijn ook aanwezig bij deze uitwisseling die daardoor op gang komt.

Gogo Ekhaya Esima is gecertificeerd in Peer Recovery, gespecialiseerd in geestelijke gezondheid, een overlever van trauma, een spiritueel coach en een geïnitieerde in de Sangoma Healing.

DE ANDERE SPREKERS OP DE CONFERENTIE

De volgende professionele begeleiders hebben hun participatie aan de conferentie toegezegd:

Dr. Nicolette Ruigewaard, als psychiater werkzaam in de reguliere psychiatrie, maakt ze deel uit van het FACT team in Nederland, een ambulant team voor ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid en van mensen met langdurige psychiatrische klachten met herstel als doel. 

Ze verbreedde haar visie op geestelijke gezondheid door studies in de kosmologie en de analytische psychologie van C.G.Jung.

Dr. Jos De Vogelaer is psychiater-psychotherapeut, leeranalyticus in de Belgische School voor Jungiaanse  Psychoanalyse, homeopaat opgeleid in de Vereniging ter  Studie van de Unitaire homeopathie.

Dr. Rogier Hoenders levert via een videoboodschap zijn bijdrage. 

Hij is als psychiater werkzaam in Lentis, een centrum voor integrale psychiatrie in Groningen.

De sprekers van de conferentie zijn vertrouwd met de documentaire Crazywise en stonden eerder in het kader van hun werk stil bij de inhoud van deze documentaire en zijn bereid hun professionele ervaring te delen en inspirerend aan te sluiten bij wat Gogo Ekhaya Esima inbrengt.

Thema’s als de gewonde heler, trauma, het leven van een proces, het leren door initiatie, en de relatie innerlijke en uiterlijke wereld, de relatie identiteit en cultuur, de relatie materie en geest, natuur en kosmos komen ondermeer aan bod.

De verdere inhoud van hun respectieve lezingen zullen binnenkort op de site verschijnen. 

Het gaat in de conferentie wezenlijk om kruisbestuiving en het vinden van raakvlakken, waardoor perspectieven zich kunnen openen die bijdragen tot breder kijken naar het creëren van een klimaat voor geestelijke gezondheid, waarvan ook preventie, zelfzorg, gezonde relaties en zingeving deel uitmaken.

Alle aangesneden thema’s hebben ook een raakvlak met de titel van de conferentie: 

Finding the borderspace – de verbindende bedding. 

De verbindende bedding, die verwijst naar de fundamentele vraag: hoe kan iemand zijn kwetsbaarheid en verwond zijn verantwoordelijk leven en een gezonde relatie met de buitenwereld opbouwen. 

En hoe kan je, niet op basis van aanpassing, maar door het reconstrueren van het ware zelf, jezelf in de wereld zetten?

Zowel de conferentie als het seminar zijn trouw aan de doelstelling van de werking van VZW Het Levenssnoer:

Een transdisciplinair -en cultureel veld ter ondersteuning van een gemeenschappelijke reflectie over de ethiek van geestelijke gezondheid en de integratie van geestelijke kwetsbaarheid in een breder samenlevingsverband.

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan deze unieke ontmoeting met mensen die de weg van heelwording als een proces leven en in die geest ook anderen begeleiden. 

Je aanwezig zijn maakt deel uit van de rijkdom van deze bevruchtende samenkomst en dynamische uitwisseling.

Er is om deel te nemen geen voorkennis van Crazywise  

of deelname aan eerdere conferenties vereist.

Van harte welgekomen

Huguette Beyens, initiatiefneemster.

PRACTISCHE INFO

Vanaf vandaag is de inschrijving voor de conferentie van zaterdag 26 oktober alsmede het seminar op zondag 27 oktober geopend.

Alle verdere praktische informatie alsmede het programma vindt u op: www.hetlevenssnoer.be

Aanmeldingen via: info@hetlevenssnoer.be

Aanmelding en algemene info: 080-517087

Tevens willen u vragen uw netwerk tegen het licht te houden en te zien wie in uw netwerk wellicht geïnteresseerd zou kunnen zijn. 

We geloven niet in ongerichte publiciteit die veel bomen en geld kost, maar veeleer in het gesproken woord, de verbondenheid tussen mensen onderling en de kracht van het lopende vuur!

Als u hiervoor een inspanning wilt doen dan kan de conferentie en het doel dat ermee wordt gediend een belangrijke impuls krijgen die haar werk verder zet.

In dat geval is het goed te weten dat we informatiemateriaal ter beschikking kunnen stellen.

ONDERSTEUNING VAN DE WERKING

We hebben lang nagedacht over de toegangsprijs en besloten die zo democratisch mogelijk te houden aangezien de conferentie voor iedereen bedoeld is en niet uitsluitend voor een bepaald beroepssegment.

We nemen bewust een financieel risico vanwege de non-profit opzet.

Daarom willen we u vragen zich te engageren en ons te steunen op de manier die u het beste past.

Dat kan door te komen, dat kan door vrienden en vriendinnen te vinden die mee komen (dan betalen jullie samen minder), dat kan door te sponsoren. 

Dat kan door in gedachten het initiatief te omarmen.

Zie maar wat u past.

Giften mogen naar: Triodosbank BE19523080387312 tnv VZW Het Levenssnoer te Beho.

  

 

 

 

eerder hielden we reeds een drietal conferenties

Crossing the abyss 1

“Perspectief voor geestelijke kwetsbaarheid”

werd gehouden op 23 september 2017

Crossing the abyss 2

“Het levensweefsel”

werd gehouden op 9 maart 2018

Crossing the abyss 3

“Being with”

 

Alles over onze eerste conferentie vind je hier.

Alles over onze tweede conferentie vind je hier

Alles over onze derde conferentie vind je hierAgenda van al onze Conferenties