Conferenties

LET OP – AANPASSING DATUM

Crossing the abbys V

The Streambed of Life     De bedding van het leven.

 

Beste,

De recente mondiale coronacrisis onderbrak de beweging die velen ingezet hadden. Plannen werden doorkruist, perspectieven om ideeën, plannen en intenties te belichamen werden in een kort tijdsbestek grondig gewijzigd. Zo ervoeren we hoe het leven middenin in alles wat al in beweging is een grondige nieuwe beweging inzet, waardoor we de dingen die we leven weer in een heel andere dimensie dienen verder te leven, soms ook in gewijzigde vorm.

Het is niet vanzelfsprekend om los te laten, onvoorbereid ruimte te scheppen voor een andere oriëntatie maar het is tevens vormend om te ervaren dat alles zijn tijd heeft, ook het verwerken van wat dit alles met ons doet. En vooral te zien waar het ons naartoe leidt.

Het is echter in dit verband ook uit overmacht en realiteitszin dat we afzien van de planning van de reeds eerder aangekondigde conferentie in september onder het thema:

De bedding van het leven.

Een moeilijke maar nu noodzakelijke beslissing.

Praktisch zijn vele zaken die eraan raken onzeker en het maken van een internationale vliegtuigreis eveneens. Zo hebben we in overleg besloten om alles naar een andere datum te verleggen, wellicht in het voorjaar 2021, als alles wat meer tot rust is gekomen.

Als daarover meer duidelijkheid is wordt je automatisch op de hoogte gebracht.

Aan wie dit leest en op één of andere wijze door ziekte of verlies van familieleden getroffen werd wensen we kracht toe om dit te verwerken.

Moge deze ervaring ons allen sterken en ons helpen te vertrouwen op de kracht van onderlinge afstemming en verbondenheid.

Hartelijke groet,

Huguette Beyens

 

THE STREAMBED OF LIFE
DE BEDDING VAN HET LEVEN

 

 

uitgesteld tot voorjaar 2021 of 2022

verder bericht volgt later

 

We leven in stroomversnelling. Het ritme van het leven wordt voortgestuwd door de vele veranderingen die zich op alle niveaus van het leven voltrekken. We leven, ademen en eten versneld, stappen en bewegen versneld, leven relaties met anderen versneld en oordelen vooral versneld. Er is amper nog tijd om de dingen in hun volheid te zien, te voelen, laat staan te ervaren. De versnelling maakt dat het leven steeds meer in fragmenten uiteenvalt, waardoor we als het ware uit het grote verband vallen waarvan we als mens deel van blijven uitmaken of we dit bewust willen of niet. 

Er hoeft maar een hevige wind te waaien en we dreigen net als de bomen te ontwortelen en onder het gewicht van onze takken bedolven te geraken. Zo groot is de impact van wat in het geheel gebeurt op het individu. Zo sterk zijn de krachten die ons leven zichtbaar en onzichtbaar sturen.

Meer dan ooit tevoren dringt de noodzaak aan het vinden van een bedding voor het leven zich op.

Een bedding die de stroom van het leven en de vele veranderingen die het leven versneld ondergaat kan dragen en geleiden. Er is echter geen bedding zonder oevers en oevers kunnen de stroming maar weerstaan als ze sterk genoeg zijn om de bedding te schragen. Zoals een boom de windstoten tegen zijn kruin maar door sterke wortels en stam kan weerstaan.

Omdat rivieren voor het leven van een mens belangrijk zijn, is de laatste jaren steeds meer wetenschappelijk onderzoek verricht naar bedding en het bodemleven van een rivier die de toestand van de bedding bepaalt alsook de diversiteit van dieren en planten in de rivier.

Ook het bodemleven van de aarde, van een tuin krijgt steeds meer aandacht.

Waar bodem zwak is ontwortelen bomen, slinken oevers, groeien planten moeizaam en wordt het draagvlak voor leven en diversiteit verzwakt.

Is het niet van alle tijden dat de Natuur ons voorleeft wat wij leven, dat zij onversaagd ons spiegelt hoe het met ons is gesteld. Laat de manier waarop wij omgaan met de bodem als drager en hoedster van nieuw leven ons zien hoe wij omgaan met de bedding van het leven: de draagkracht, de veerkracht van de grond waarop onze geest en ons lichaam gedijen?

De Natuur als leermeester dwingt ons de vraag wat de kwaliteit van ons leven lichamelijk en geestelijk bepaalt au sérieux te nemen en hiermee verbonden de vraag naar wat wezenlijk het leven voedt.

De bedding voor het leven roept om aandacht voor wat het leven in ons nodig heeft om te gedijen. Door de bedding kan de rivier de stroom verder geleiden naar haar monding. 

De bedding is de verbinding tussen bron en monding. De bedding brengt het grotere verband in het zicht waarin de stroom beweegt. 

Geen monding zonder bron. Geen bron zonder monding. Geen bedding zonder oevers. Geen oevers zonder bedding. Geen bedding zonder bodemleven. Geen bodemleven zonder bedding. Het lijkt zo vanzelfsprekend volledig en toch is het niet zo vanzelfsprekend volledig als het om menselijk leven gaat, laat staan ons geestelijk leven.

Dit blijkt wel als we willens nillens getuige worden van het afknakken van steeds meer mensen, en vooral jongeren en kinderen, die ontwortelen nog voor hun kruin helemaal is gevormd, buiten de oevers worden geslingerd omdat hun bedding niet sterk genoeg blijkt. Niet opgewassen zijn tegen stroomversnellingen omdat ze niet voldoende vertrouwd zijn met de stroming van het leven.
Kwetsbaar beweegt de mens tussen de getijden van het leven, verrast door stroomversnellingen die in crisissen voelbaar zijn, door angst verhinderd om zich aan de stroming van het leven over te geven. Door te kort aan voeling met de bedding waardoor zelfvertrouwen en identiteit worden aangetast. Het lijkt wel of het leven uit zijn voegen valt en wij uit het grote verband dat ons bijeenhoudt en de behoefte aan erbij horen invult. 

Is het verwonderlijk dat juist in de grote rituelen om de oorspronkelijke verbinding te herstellen bij oorspronkelijke volkeren het baden en waden in de rivier een cruciale rol vervult? Dat tot op heden in onze samenlevingen het zuiveren door water om gezonder te worden aan toenemende aandacht wint? Uitdrukking gevend aan het gegeven dat zonder de verbinding met bron en monding en bedding en stroming de mens gemakkelijk het contact met de regenererende kracht van het leven verliest?

Vergeten we dan hoezeer we net als levengevend stromend water bedding nodig hebben om van bron naar monding veilig te bewegen?

De bedding van het leven is een metafoor waarmee we de thematiek van deze conferentie uitwerken. De vraag naar de wortels van het leven dringt zich hierbij op. En wortels brengen ons bij bodem en bodem bij de vraag van waar komen wij en waar we naartoe gaan. De vraag naar betekenis en zingeving.

De vraag naar wortels wortelt in een behoefte aan perspectief. Hoe krijgen we zicht op het leven in zijn brede gelaagdheid als we niet meer leren kijken in perspectief om wortels, bodem, stam, kruin als geheel te zien. Zoals de oorspronkelijke volkeren als oerbeeld voor de stroom van het leven ook de Levensboom achten en eren?

We gaan ook weer in deze conferentie en dit seminarie afstemmen op thema’s die ons helpen breder en ruimer te kijken naar geestelijke gezondheid. Dank zij de medewerking van mensen die ervoor kiezen om zich middenin de stroom van het leven te bewegen en vanuit de bedding die ze erin vinden als bemiddelaars spiegelen waar en hoe we als mens de kracht kunnen aanspreken om de bedding te vinden voor de stroom van het leven dat we leven.

Elke gast, als spreker, begeleider of als deelnemer maakt onlosmakelijk deel uit van deze gemeenschappelijke zoektocht. Ontmoeting, uitwisseling, kruisbestuiving en door elkaar geïnspireerd en gedragen worden staat dan ook centraal in deze dagen die op diep menselijke gronden, ervaren en beleven worden geënt.

In dit verband heet ik ieder die door de stroom van het leven ten volle wil leven en bedding zoekt om aan deze bevruchtende dagen deel te nemen.

Beetje bij beetje sijpelt de komende weken meer informatie over het programma binnen. Genodigden die hun aanwezigheid en bijdrage aan deze conferentie bevestigd hebben zijn Gogo Ekhaya Esima en Koen Peeters alsook Phil Borges die niet lijfelijk maar wel visueel en inhoudelijk zijn medewerking verleent. Andere contacten lopen nog.

Zoals eerder leid ik het thema van de conferentie en het seminarie in zodat de samenhang van alle onderdelen in het zicht blijft. Wat ook inhoudelijk door deze tekst wordt beoogd.

Graag tot ziens op deze inspirerende ontmoeting,

©     Huguette Beyens

 

 

CROSSING THE ABYSS V – THE STREAMBED OF LIFE

Vrijdag 11 september 2020 en zaterdag 12 september 2020

beide dagen van 13.00 uur tot 18.30 uur

Don Bosco Centrum – Kessel-lo

programma nog volop in opbouw

VZW HET LEVENSSNOER

Beho 108

6672 Beho     080-517087

www.hetlevenssnoer.be     info@hetlevenssnoer.be

 

 

 

eerder hielden we reeds een viertal conferenties

Crossing the abyss 1

“Perspectief voor geestelijke kwetsbaarheid”

werd gehouden op 23 september 2017

Crossing the abyss 2

“Het levensweefsel”

werd gehouden op 9 maart 2018

Crossing the abyss 3

“Being with”

werd gehouden op 3 april 2019

Crossing the abyss 4

“Finding the border space”

werd gehouden op 26 en 27 oktober 2019

 

 

Alles over onze eerste conferentie vind je hier.

Alles over onze tweede conferentie vind je hier

Alles over onze derde conferentie vind je hier

Alles over de vierde conferentie vind je hierAgenda van al onze Conferenties