Workshops in het land

 

 

Op dit moment staan er geen activiteiten in het land gepland.

 

 

 

Hieronder een overzicht van reeds eerder georganiseerde bijeenkomsten als verlengstuk van de twee conferenties:

 

 

 

 

Er bestaat een nieuwe unieke kans de film Crazywise van Phil Borges te zien.

Op donderdag 22 februari 2018 van 17.00 tot 21.00 uur in het UPC te Kortenberg.

Kijk eens op deze link van het UPC te Kortenberg voor het programma rond deze film:

http://www.upckuleuven.be/nl/agenda/crazywise

Eerdere aktiviteiten

Op zaterdag 16 december van 9.30 tot 17.00 uur

een dag in Ontmoetingscentrum De Weg in Wiekevorst.

Deze dag gaat door in het ontmoetingscentrum DE WEG

Je vindt het centrum aan de Herenthoutseweg 21 in Wiekevorst.

Een tweede gelegenheid in 2018

Op zondag 14 januari 2018 van 9.30 tot 17.00 uur

Deze dag gaat door in het La Verna-huis (www.laverna.be)

Je vindt het huis aan de Sint-Antoniuskaai 9a in Gent

Een dag rond de film Crazywise 
die ons toont hoe inheemse volkeren omgaan
met geestelijke kwetsbaarheid waardoor
er een nieuw perspectief ontstaat voor mensen
die een geestelijke crisis doormaken.

Crazywise is een documentaire die door Phil Borges is gemaakt. Hij is een antropologisch georiënteerde fotograaf – regisseur die jarenlang in dienst van wereldorganisaties, die opkomen voor mensenrechten, alsook voor de BBC, inheemse volkeren heeft bezocht en hun leefwijze in beeld heeft gebracht. Al zijn werk staat in dienst van de mens die niet gehoord, beluisterd en gewaardeerd wordt.

Enkele jaren geleden werd Phil heel erg geschokt door de manier waarop in de USA met geestelijke kwetsbaarheid wordt omgegaan. Hij had wat dit betreft heel andere dingen gezien bij de volkeren waarbij hij te gast was. Er rezen bij hem hieromtrent veel vragen en toen hij in contact kwam met twee jonge mensen die probeerden een geestelijke crisis moeizaam te boven te komen besloot hij rond dit thema een docu te maken, die ondertussen op de conferentie Crossing the Abyss op 23 september op ons initiatief In België in première ging.

De documentaire voert geen kruistocht tegen, zet niet aan tot een zich afzetten tegen, integendeel. Ze komt echter wel op gezonde kritische wijze op voor meer menselijkheid. Bovendien zet ze aan tot een serieuze reflectie over de manier waarop in het Westen tegen geestelijke kwetsbaarheid wordt aangekeken en de discriminerende houding die wordt aangenomen ten aanzien van wie een geestelijke crisis doormaakt, waarbij bepaalde symptomen in zicht kunnen komen die om ondersteuning en omkadering vragen.

Nog steeds boksen mensen, die psychisch door een crisis gaan waarin ze niet altijd kunnen herkennen wat hen psychologisch en tegelijk fysiek overkomt, op tegen vooroordelen, niet voldoende gecheckte diagnoses, onbegrip en een tekort aan informatie die hen in moeilijke periodes constructief oriënteert en een perspectief voor een constructief herstel biedt.

Het wordt ook steeds meer duidelijk dat de aanleiding tot het leven van een geestelijke crisis veel varianten kent. Gaande van verlies, scheiding, bevalling, chirurgische ingreep enz. Steeds meer gaat het erop lijken dat de heftige dingen die de mens doormaakt nu aanleiding vormen om verdrongen inhouden van eerder onverwerkt leed, soms generaties lang doorgegeven, onvoorbereid op het bord te krijgen wat tot een dijkbreuk leidt. Bovendien kent elke familie haar verhaal rond geestelijke kwetsbaarheid en sommige familieleden brengen dit sterker dan anderen naar buiten.

Het samen kijken naar deze docu in combinatie met het bieden van een veilige omkadering om met tijd en ruimte in te gaan op wat het samen kijken naar de film in beweging brengt staat op deze dag centraal.

Aan vragen die hieromtrent rijzen wordt bedding gegeven zodat vanuit een rijke, maar ook kwetsbare uitwisseling thema’s in beeld kunnen komen die het zicht op wat zich tijdens een crisis aandient verruimt.

Dit maakt dat herkenning op basis van beeld en ervaring door de beelden, veilig contact kan worden gelegd met wat niet eerder is gehoord, beluisterd of omkaderd. Hiermee het doel en de intentie dienend van Phil Borges, die met hart en ziel zich hiervoor heeft ingezet en in wiens vertrouwen we de boodschap en getuigenis van Crazywise professioneel omkaderen. Om zonder aanval op wie dan ook met een open blik en op authentieke wijze een weg te banen voor een bredere en grondige kijk op waar we als mensheid de komende tijd toe worden uitgedaagd.

Met meer verantwoordelijkheid omgaan met wat onze geest behoeft om gezond te functioneren en ons herinneren aan de grondstof die we dienen aan te boren om onze geest de voeding te geven die hij behoeft. Een opgave die in een tijd van toenemende splitsing tussen geest en materie een steeds dringender noodzaak wordt.

Deze dag wordt professioneel omkaderd door Huguette Beyens, voorzitster van Het Levenssnoer, dat zich ertoe verbindt voor de rechten van mensen die op zoek zijn om de verantwoordelijkheid voor hun kwetsbaarheid te dragen te ondersteunen, zodat ze in hun zelfwaarde hersteld kunnen worden.

Ze wordt vergezeld van Willem Versteeg die zowel inhoudelijk als technisch met veel ervaring het goede vlotte verloop van deze dag verzorgt.

WEEKEINDWORKSHOP IN HUIZE POUSTINIA

van vrijdagavond 19 januari om 18.00 uur

t/m zondagmiddag 21 januari om 14.00 uur

onder begeleiding van Huguette Beyens en Willem Versteeg.

 

Een weekend met maximum zeven deelnemers waar we ook stil staan bij filmfragmenten
maar waarmee we vooral de dynamiek van gevoeligheid voor psychose belichten.
Daarbij staan we stil bij wat het met een mens doet
om met een dergelijk verschijnsel geconfronteerd te worden.

Hoe hiermee omgaan? Op welke manier hulp zoeken?
Wat is er nodig voor een veilige omkadering?
Hoe support geven aan wie er ook bij betrokken is?
En vooral wat hebben we nodig om de visie op dit diep menselijk thema
met meer mededogen en begrip te benaderen?

Er wordt tijdens dit weekend niet aan crisisinterventie gedaan.
Het weekend staat open voor ouders, hulpverleners, of personen die in aanraking kwamen
met dit verschijnsel en meer zicht willen krijgen op wat er allemaal speelt.
Er wordt niet aan therapie gedaan. Het betekenis geven aan wat moeilijk te vatten is staat centraal. Uitgangspunt voor het weekend is door een beter zicht te creëeren op, ruimte te scheppen
voor een menswaardige benadering van een onterecht belast thema,
dat dringend een humaner invulling behoeft. Zodat onmacht en onwetendheid
niet leiden tot stigmatisering van anderen of van zichzelf.

Bijdrage € 250,00 daarbij is alles inbegrepen.

Overnachtingen en alle maaltijden en het programma.