De sprekers op Crossing the abyss IV

GOGO EKHAYA ESIMA

 

Na het opbouwen van een dialoog met Gogo Ekhaya Esima, was zij bereid op onze uitnodiging in te gaan en als ervaringsdeskundige en professionele begeleidster volwaardig deel te nemen aan deze conferentie. 

Toen Phil Borges haar ontmoette en besloot om haar verhaal in Crazywise te integreren had Ekhaya al een heel moeizame weg afgelegd. Ze moest dealen met hevige angsten, stemmen die ze hoorde, verwarring en beelden, die haar schokten. 

Met allerlei symptomen die als kenmerken van geestelijke ziekte en psychose worden aanzien. Ze voelde zich bij dit alles zeer eenzaam en verlaten, want ze miste duiding en herkenning voor wat ze meemaakte. Ze is op dat moment moeder van drie kinderen en ziet zich gedwongen de opvoeding van haar kinderen een tijd aan anderen toe te vertrouwen, wat ze als heel pijnlijk ervaart.

Na vele behandelingen en opnames besluit ze op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om haar proces te ondersteunen, die ze als minder belastend voor haar geest en lichaam ervaart.

Deze zoektocht brengt haar uiteindelijk in contact met een Sangoma healer, een vrouwelijke leraar en genezer die de oorspronkelijke Zuid-Afrikaanse geneeskunde beheerst en mensen helpt hun spirituele crisis veilig te leven en tools voor heling aan te spreken.

Ekhaya Esima ziet in dat ze het contact met haar wortels moet herstellen en dat ze haar leven op basis daarvan grondig moet herzien.

Ze gaat doorheen een heel proces van leren loslaten van oude patronen, die haar ontwikkeling in de weg zitten, het helen van opgelopen trauma’s, het verzoenen met het lot van de voorouders, een zich anders leren verhouden tot wat ze innerlijk ervaart en bedding geven aan haar emoties.

Dit gaat niet zonder een in vraag stellen van gewoontes, gedragingen, denkpatronen, het zich verhouden naar anderen, de familie, de gemeenschap en de wereld. 

Niet vluchten maar een omkaderde confrontatie opent voor haar de weg tot heelwording en het nemen van verantwoordelijkheid over haar eigen lot.

Na enige tijd vindt ze de kracht om de hele training tot Sangoma healer te volgen, wat in haar cultuur ook als een inwijding wordt gezien en geleefd. 

Overweldiging door het onbewuste maakt geleidelijk aan plaats voor een bewuste veilige omgang met wat zich vanuit de diepere lagen van de geest aandient. 

Zij is ondertussen een volleerde en volwaardige Sangoma Healer, en haar volledige naam is nu: Gogo Ekhaya Esima.

Als professionele genezer zal ze in de conferentie op zaterdag 26 oktober een lezing geven waarin ze belicht wat het proces van heelwording helpt en ondersteunt, waarbij het aanspreken van het potentieel van trauma en het loslaten van negatieve patronen een belangrijke rol speelt. 

Op het aparte seminar van zondagnamiddag 27 oktober in Kessel-lo kijken we met haar terug naar de beelden in Crazywise 

die een deel van haar proces in kaart brengen en hoe zij erop terugkijkt en welke perspectieven zich nu openen. 

Eveneens wordt belicht hoe initiatie en het omkaderen van belangrijke overgangen in het leven essentieel zijn voor het creëren van een klimaat dat gunstig is voor geestelijke gezondheid. Ze zal ook ingaan op vragen die daarover gesteld worden. 

In het seminar is ook een presentatie voorzien van Huguette Beyens waarin de weg van genezing die een genezer of sjamaan doorloopt in kaart wordt gebracht en waar bij raakpunten met een psychotherapeutische benadering wordt stil gestaan

De sprekers op de conferentie van zaterdag zijn ook aanwezig bij deze uitwisseling die daardoor op gang komt.

Gogo Ekhaya Esima is gecertificeerd in Peer Recovery, gespecialiseerd in geestelijke gezondheid, een overlever van trauma, een spiritueel coach en een geïnitieerde in de Sangoma Healing.

Meer over Gogo Ekhaya Esima

 

DR. JOS DE VOGELAER

Jos  De  Vogelaer  is  psychiater-psychotherapeut, leeranalyticus  in  de  Belgische  School  voor  Jungiaanse  Psychoanalyse, homeopaat  opgeleid  in  de  Vereniging  ter  Studie  van  de  Unitaire  homeopathie.

Hij zal een lezing houden met als titel:

“Helen van binnenuit: op weg naar zingeving?”

 

Meer over Jos De Vogelaer

DR. NICOLETTE RUIGEWAARD

 

als psychiater werkzaam in de reguliere psychiatrie, maakt ze deel uit van het FACT team in Nederland, een ambulant team voor ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid en van mensen met langdurige psychiatrische klachten met herstel als doel. 

Ze verbreedde haar visie op geestelijke gezondheid door studies in de kosmologie en de analytische psychologie van C.G.Jung.

Zij zal een lezing geven met als titel:

“De relatie tussen wereldbeeld, psyche en persoonlijke zingeving op het raakvlak van sjamanisme en westerse geestelijke gezondheidszorg.”

Wat is wereldbeeld, wat is kosmologie? In de definitie zoals die gebruikt wordt in deze lezing draait het om de vraag: wat is jouw plaats in de kosmos, wat beweegt jou, waar beweeg jij je in, wat is jouw  relatie tot de kosmos. Dan kom je ook snel op vragen als: wat is de zin en de betekenis van het leven, van mijn leven?

De betekenis van wereldbeeld wordt in deze lezing vooral belicht vanuit de visie van C.G. Jung, psychiater. Hij noemde het in zijn werk Weltanschauung.

Het is moeilijk om je bewust te zijn van je eigen wereldbeeld in je eigen cultuur omdat het zo gewoon voor je is; een vergelijking met andere culturen kan je daar meer bewust van maken. Daarom worden enkele voorbeelden benoemd van onze westerse cultuur in vergelijking met de cultuur van de Inuit in Canada (een cultuur van de jagers-verzamelaars, een cultuur ook met sjamanisme).

Daarna wordt de relatie tussen wereldbeeld / Weltanschauung en de psyche nader belicht.

In zijn documentaire Crazywise vergelijkt Phil Borges het sjamanisme van bepaalde culturen met onze visie op de GGZ in onze westerse cultuur. Dit leidt tot grote verschillen, maar er wordt ook stilgestaan bij enkele mogelijke overeenkomsten.

Met name wordt het thema van De Gewonde Genezer belicht, één van de kernthema’s van de sjamaan. Ook in onze cultuur komt dit thema naar voren: vanuit de Griekse mythologie kennen we Cheiron en Asklepios als De Gewonde Genezer. Zo leeft Asklepios nog altijd voort in onze tijd met bijvoorbeeld de aesculaap. Dit thema wordt belicht vanuit het perspectief van o.a. C.G. Jung en K. Kerenyi.

 

DR. ROGIER HOENDERS

Dr. Rogier Hoenders (47) is psychiater, senior onderzoeker en manager inhoudelijke zaken van het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis. Tevens is hij waarnemend opleider psychiatrie van Lentis.
Hij is inhoudelijk projectleider van het Lentis leefstijl project, waarbij patienten en medewerkers getraind worden in leefstijl vaardigheden (voeding, beweging, ontspanning, slaap en zingeving).
Als docent van Otro Elements Care geeft hij bij- en nascholing in leefstijlgeneeskunde en integrative medicine in de Italiaanse Alpen.
Hij is voorzitter van het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG; www.cizg.nl).

Rogier Hoenders schreef samen met Stynke Castelein een zeer interessant artikel over de theorie en praktijk van de Integrale psychiatrie:
HoendersCasteleinIPbijblijvenBSL2018

 

Meer over Rogier Hoenders

HUGUETTE BEYENS

 

 

 

 

 

 

Sedert meer dan 35 jaar ben ik werkzaam in een huis voor herbronning en inkeer in Huize Poustinia gelegen in de Luxemburgse Ardennen waar ik jarenlang mensen individueel en in groep begeleid heb bij het hervinden van zichzelf. Aanleiding was zowel verlieservaring, een geestelijke crisis, of andere traumatische ervaring.

Het scheppen van een kader waarin de basis van het leven, de dagelijks zorg voor de gewone dingen van het leven, de natuur  in haar wilde staat met haar rijke planten- en bodemleven en wilde dieren in de omgeving in het zicht blijven, deden mij jarenlang aan den lijve ervaren hoe wezenlijk de samenhang van het leven is voor het hervinden van jezelf.

Deze basis is de meest oorspronkelijke dimensie van “Being with”, een leidraad voor hoe dit een vertaalslag geven in het schenken van nabijheid en het aanwezig zijn bij het proces dat de ander leeft, zonder de ander de kans te ontnemen zelf zijn leven in handen te nemen.

Alsook voor het ontdekken hoe onlosmakelijk dit verbonden is met de mate waarin men als begeleider in connectie blijft met wat op natuurlijke wijze bijdraagt tot het hervinden van jezelf, als de draad van je leven door omstandigheden een knoop krijgt of wordt doorgeknipt.

Vanuit deze gemeenschappelijke basis poog ik de laatste jaren via het non-profit orgaan Het Levenssnoer mensen bijeen te brengen en bruggen te bouwen om in verbondenheid te werken aan initiatieven die de samenhang van het leven en bijgevolg ook de gehele mens in het zicht houden bij het aanspreken van mogelijkheden tot het maken van het herop nemen van de eigen levensdraad. Een vorm die aansluit bij mijn huidige levensfase waarin het delen en doorgeven van kennis en ervaring de motor zijn voor het bijdragen aan.

Na vele jaren aan de basis werken en leven met mensen en samen stilstaan bij het levenstraject dat ze leven, merk ik dat oriëntatie, informatie en dialoog fundamentele bouwstenen zijn voor het herkennen van wat je doormaakt. Dit om te voorkomen dat ze zich van een verder bijdragen aan uitsluiten.

Dit ligt dan ook aan de basis van mijn beweegreden om een levende uitwisseling op gang te brengen tussen allen die bij een proces betrokken kunnen geraken. Zo kunnen raakpunten ontstaan die mensen helpen om wat ze leven en doormaken in een breder perspectief te plaatsen en meer zicht te krijgen op.

Ik geloof dat in deze tijd de diversiteit aan denkbeelden en benaderingen deel uitmaken van het rijke spectrum aan mogelijkheden die de mensheid ontwikkelt als respons op de uitdagingen van het leven. Dat de mens als creatief wezen voeding nodig heeft om te ontdekken dat zichzelf uitdrukken op velerlei wijze kan geschieden en dat de vorm die hem het meest helpt om thuis te komen hem ook zijn waarde spiegelt.

 

Meer over Huguette Beyens

PHIL BORGES

Phil Borges, de regisseur van de documentaire Crazywise verbindt zich actief met de opzet van de conferentie door middel van een interview via video een levendige inbreng te hebben.

Hij geeft weer wat hij de laatste jaren door de vele contacten en uitwisseling met de medische wereld in de vele landen waarin ondertussen Crazywise is vertoond en het luisteren naar mensen die over hun herstel en reïntegratie getuigen heeft gezien en geleerd.

De documentaire dwong hem zijn grenzen te verleggen en veel meer nog dan bij de aanvang werd hem de noodzaak van het slaan van veilige bruggen tussen reguliere en andere benaderingswijzen duidelijk. 

Phil Borges

Phil Borges is een wereldberoemde fotograaf en antropoloog met een speciale belangstelling voor inheemse culturen en hun manier van leven.

Al meer dan 25 jaar brengt hij de cultuur van inheemse stammen in beeld om op die wijze een beter begrip te creëren voor de uitdagingen waar zij mee te maken krijgen.

Hij heeft ook meerdere documentaires op zijn naam staan die via Discovery Channel en National Geographic wereldwijd werden vertoond.

Zijn werk won verschillende awards en wordt wereldwijd in musea en galerijen ten toon gesteld.

Ook de documentaire is met Nederlandse ondertitels.

Meer over Phil Borges