Wat heeft ons bewogen Will Hall uit te nodigen

 

Will Hall, MA, Dipl PW. Therapeut en leraar, auteur.

 

Will Hall is een man die veel ervaring heeft met het omgaan met ervaringen die een mens een tijd kunnen desoriënteren en uit de gewone tred van het leven slingeren. 

Na hem persoonlijk meermaals te hebben ontmoet en te zien werken, nodigde ik hem uit om dit seminar rond het thema “Being with” bij ons te geven

Een unieke kans om hem als mens direct te ervaren.

En dit misschien om de volgende redenen:

 

Er overkomt je iets wat je al dan niet hebt zien aankomen en je hebt ervaren dat je de weerbaarheid miste of mist om de grote kwetsbaarheid waarmee je geconfronteerd werd of wordt te leven en te doorstaan zonder jezelf te verliezen of op te breken. 

Of je begeleid mensen die door wat ze ervaren het gevoel leven niet langer opgenomen te zijn in de stroom van het leven van elke dag omdat kwetsuren en het verwerken ervan tijd en ruimte vragen en een veilige omkadering.

Of je bent op zoek naar vormen die deze omkadering kunnen verbreden door samenwerking met lotgenoten, families en wie zich hiervoor inzetten wil.

Will Hall heeft het zelf geleefd en meegemaakt en hij ondervond hierbij dat je door de mensen die je opvangen niet altijd direct wordt begrepen. 

Symptomen die tengevolge van het opgelopen trauma of andere oorzaken en aanleidingen kunnen opduiken, worden niet altijd als wegwijzers gelezen om het traject van heling in het zicht te krijgen of te brengen. 

Of je dreigt je te identificeren met een diagnose of prognose die niet meer dan een poging is om verschijnselen in kaart te brengen en te benoemen.

Dit laatste wellicht ook omdat wat je doormaakt nog teveel als taboe wordt geleefd en je je in wat je doormaakt niet langer gezien voelt en begrepen.

Wat hierbij ook een rol speelt is dat in zekere mate tegenslagen die bij het leven kunnen horen

en een sterke indringende invloed op zowel lichaam en geest kunnen hebben, niet voldoende worden geacht en ingeschat en in nog mindere mate de gevolgen ervan. 

Alsof ze uit de samenhang van het leven gevallen zijn en hierdoor ook als problematische overgangen worden ervaren.

We leven in een menselijke context waarin niet overal dezelfde waarden gelden, in een natuur die niet altijd met respect wordt benaderd en dit laat voelen en een kosmos die onvoorspelbaar is. 

Om nog niet te spreken over de verborgen niet te vatten samenhang tussen mens, natuur en kosmos. 

Een samenhang die door de kloof tussen geest en materie niet langer de mens als leidraad dient.

De neiging om de uitwerking van tegenslagen en de verschijnselen die hiermee gepaard gaan enkel en alleen medisch te omkaderen kan op de loer liggen als we de dingen teveel uit zijn verband halen. 

Daarom dient bij het geven van ondersteuning de hele mens in beeld te blijven zodat symptomen ook de taal kunnen spreken die hen eigen is. 

Belichamen wat niet in natuurlijke zin kan worden geleefd of geheeld omdat een ervaring de ritme en de maat der dingen heeft verstoord. Soms zelfs zodanig dat men het roer van zijn leven even kwijt is.

Door moeilijke omstandigheden waarin Will Hall terecht kwam en traumatiserende ervaringen die hij leefde, hadden als gevolg dat hij de connectie met zichzelf en deze samenhang kwijt geraakte. Maar door wat hij doormaakte en zowel het niet altijd begrepen worden als het wel vinden van herkenning op het levenstraject van zichzelf hervinden, motiveerden hem om zowel de relatie met de samenhang van het leven, de erkenning van de diepere lagen der menselijke psyche te achten en mogelijkheden aan te spreken die hem zouden helpen op een voedende en helende wijze respons te geven aan situaties die moeilijk te leven zijn. 

Dit deed hij eerst individueel om in zijn kracht  te komen en een verandering te ondergaan waarbij hij onderscheid leerde maken tussen wat hem hierbij helpt en wat hem benadeelt. 

Een hele weg die hem in een nog latere fase motiveerde om enkele opleidingen te volgen waarin hij zijn opgedane ervaring kon toetsen aan ervaringen van mensen die hem hierbij konden gidsen. Door de integratie van alles wat hij in dit levenstraject leerde kwam hij tot het hervinden van zichzelf of wat men ook Recovery  *1 noemt.

Uit het hele levenstraject dat hij tot dusver volgde ontspon zich in hem een visie op wat kan bijdragen aan een weg van wederzijdse menswaardige ondersteuning en het hervinden van zichzelf.   

Hij ontwikkelde zich ondertussen tot een volwaardige internationale trainer, supervisor, coach en veelgevraagd spreker en ondermeer ook als gastdocent aan de universiteit van Maastricht op vraag van Jim van Os, in het kader van een menswaardige omkadering van menselijk lijden.

Zijn ervaring, eenvoud van verwoorden en geloof in mensen waren voor Phil Borges aanleiding om hem in de film Crazywise aan het woord te laten.

In de fragmenten waarin Will Hall aan het woord is vertelt hij ook iets over de crisis die hij doormaakte en hoe hij deze fase leefde. 

Hij gaat ook in op het onderscheid tussen het behandelen van geestelijke crisis en fysieke gezondheidsklachten. 

Hij legt de nadruk op het belang van een ontmoeting, een invoelen en aanvoelen van wat de ander doormaakt en dit vanuit een sterke verbinding met de eigen ervaring om raakpunten te vinden die tot erkenning en herkenning kunnen leiden. 

Hij komt eveneens in beeld als begeleider van groepen waarin verbindend spreken een grote rol speelt bij het veilig omkaderen van een proces van heelwording.

Hij heeft veel praktische kennis rond werken vanuit gelijkwaardigheid en verbondenheid, ook Peer-support * 2 genoemd.

Door zijn jarenlange vorming en praktische ervaring met Process Work * 3 en Open Dialogue * 4 weet hij op een dynamische en creatieve wijze een dialoog op gang te brengen tussen koppels, lotgenoten, families en is hij ook werkzaam in organisaties waarin gepoogd wordt op een menswaardige wijze met elkaar te werken. 

Hij heeft ervaring en inzicht rond verschillende staten van bewustzijn, conflictoplossing, trauma, psychose en geestelijke crisis, alsook mishandeling en geweld.

Hij groeide op in een artistieke familie, die echter belast was met kwetsuren, die hem als kind niet onberoerd lieten. 

Zijn vader is een veteraan uit de oorlog in Korea en had bijgevolg psychiatrische opvang nodig. Zijn moeder heeft haar wortels in de Choctaw Indiaanse cultuur, een van de oorspronkelijke volkeren van Noord-Amerika en was wees.

Hij was hierdoor als kind zeer beïnvloed en maakte als jongere meerdere geestelijke crisissen door, waarbij zijn zoektocht naar heelwording niet vanzelfsprekend was.

Hij integreert nu al deze ervaringen in een visie op het leven waarin de zorg om de medemens en het welzijn van de aarde centraal staat.

Over zichzelf zegt hij:

“Ik ben diep geroerd door het mysterie, het lijden en het potentieel van wat het betekent op deze planeet mens te zijn en ik streef naar een manier voor ieder, los van waar onze geest ons leidt, om thuis te komen.”

 

Noten:

1 Recovery

Gebruiken we hier in de betekenis van ‘zich hervinden en helen’.

En niet in de betekenis van de oorspronkelijke staat terugvinden, wat heel erg misleidend kan werken en valse verwachtingen kan scheppen.

2 Peer support

Het woord Peer staat voor gelijke samenwerking en ondersteuning en het delen met elkaar van kennis, inzichten en ervaring. Mensen worden met elkaar verbonden door gelijkwaardigheid of door in gelijkwaardige omstandigheden te verkeren.

De hulp die geboden wordt kan diverse vormen aannemen naargelang de behoeften en noden van het moment. Professionele trainers en non-trainers kunnen er deel van uitmaken. Het doel erachter is wederzijdse ondersteuning en omkadering op basis van openheid en inlevingsvermogen.

3 Process work

Is proces georiënteerde psychologie die bestaat uit een breed scala aan toepassingen op het gebied van psychotherapie, persoonlijke groei en groeiprocessen.

4 Open-dialogue

Een benadering die zowel een filosofisch als theoretisch verslag van de wijze waarop gekeken wordt naar en omgegaan wordt met mensen die een psychische crisis ervaren, hun families en andere netwerken en zorgsysteem zoals dat in West-Lapland in de laatste 30 en 40 jaar tot ontwikkeling is gekomen. Doelstelling is diegenen die bij de crisis betrokken zijn bijeen te brengen om zo met elkaar in gesprek te raken. Door ervaring blijkt dat wanneer de sociale omgeving met de extreme emoties van de crisis om kunnen gaan en met onzekerheden kunnen leven dit leidt tot een gemeenschappelijkheid die herstel mogelijk maakt.