VZW KAOS

Ingrid Vanderwaeren

Bram Julian D.

anonieme bijdrage

 

 

theo1

"Theo" een van de tentoongestelde werken

 

In de ruimte voorbehouden voor het tentoonstellen van kunstwerken zullen in de vorm van fotomateriaal op panelen een aantal werken worden tentoongesteld die deel uitmaken van een project dat door de VZW KAOS in het leven is geroepen.

 

Erik Thys, zal als spreker en deelnemer van de conferentie door zijn aanwezigheid ook het Kaos atelier vertegenwoordigen, dat ik als waardevol initiatief als onderdeel van de conferentie wil valideren.

De kunst die hier wordt tentoongesteld vraagt een niet-normatieve benadering. Niet de stijl of het creëren van ideale vormgeving komen hier op de voorgrond maar het uitdrukking geven aan wat van binnen uit beweegt op een eigen ( soms ook eigenzinnige ) wijze.

Eigenzinnig in de zin van niet aangepast aan de normen en waarden die men doorgaans hanteert om kunst als Kunst te benoemen.

Rond termen ontstaan altijd veel discussies, omdat eenieder weer net iets anders onder dezelfde term verstaat. En omdat elke kunstvorm vroeg of laat toch een naam krijgt werd en wordt dergelijke kunst soms ook Outsiders-kunst genoemd.

Outsiders-kunst is de engelse benaming voor wat men in het Franstalige gebied l'ART BRUT noemt.

In 1972 gebruikte Roger Cardinal in dit verband voor het eerst de term Outsider Art in een schrijven met de titel '' Cultural conditioning", Outsider Art.

debuffet

 

l'ART BRUT is de naam die de kunstenaar Jean Dubuffet ( 1901-1985) gaf aan kunstcreaties van mensen die geen deel uitmaakten van de professionele kunstwereld en gevestigde maatschappij en die vanuit hun eigen diepte ontstonden. Er is in deze creaties geen enkel streven om aan de stereotypen van de Klassieke of zogezegde fatsoenlijke Kunst te beantwoorden. Vanaf dit moment ontstond dus ook de discussie of deze scheppingen van de ziel wel of niet als een volwaardig deel van de Kunstwereld konden worden gezien.

De term suggereert het onbezoedelde, zuivere inventieve scheppen dat niet door culturele verwachtingen wordt beïnvloed. Wat echter niet belet dat deze scheppingen een culturele bijdrage kunnen leveren.

Dit om wat achtergrond over het ontstaan van termen te schetsen, die heden ten dage in dit verband vooral in de media circuleren.

In het kader van de conferentie laten we de benaming Art Brut en Outsiderkunst graag achterwege om in te zoemen op een meer hedendaagse benadering die ook de VZW KAOS in dit verband hanteert en waar we ons volledig achterstellen: de muren slopen tussen outsiders en insiders in de kunst.

Erik Thys licht de tentoongestelde werken even toe:

'Fotografie is immers een hedendaags en vandaag door smartphones sterk gedemocratiseerd medium waartoe al dan niet kwetsbare kunstenaars gemakkelijk toegang hebben, waardoor er ook vanuit de psychiatrie een beeldvorming ontstaat die authentiek, sterk en ' embedded ' is, die helemaal niet beantwoordt aan de cliché's waarmee outsiderkunst inmiddels verbonden is geraakt en die juist wel naast het werk kan staan van meer geconsacreerde kunstenaars. Dit werk moet ook niet in een apart circuit getoond worden, maar zoveel mogelijk in het reguliere kunstcircuit. We vinden dat respect erin bestaat dat de artistieke criteria voor kunstenaars dezelfde moeten zijn en moeten primeren, vanuit welke achtergrond ze ook werken. Er is voor ons alleen kunst met een grote K....'

 

Aansluitend nodig ik ieder deelnemer van de conferentie uit om het eigen standpunt even los te laten om je in de wereld van een ander te bewegen die vanuit een ander standpunt zijn beleving van de werkelijkheid in vorm vertaalt. Dit betekent dat deze werken getuigen van andere bewustzijnstoestanden dan jezelf misschien ervaart. Maar juist daarom kunnen ze onze visie op de werkelijkheid vervolledigen of helpen om breder te kijken naar de werkelijkheid: vanuit meer dan één gezichtshoek, vanuit meer dan één bewustzijnslaag.

Deze kunst getuigt zonder woorden van de meer bewustzijnslagen van waaruit de mens zichzelf, de ander en de werkelijkheid kan waarnemen en ervaren.

In wezen illustreren deze creaties met een onderscheidend karakter hoe groot de diversiteit is van het scheppend vermogen van de mens kan zijn, wat wij in één woord: Creativiteit noemen.

Een proces van betekenis verlenen aan een ervaring in de vorm van muziek, beeld, gedicht, muziek, schilderij, tekening en dans enz. waardoor iets nieuw kan ontstaan.

In encyclopedische termen betekent dit " Een individu of een groep toont creativiteit wanneer een nieuw concept of object wordt gemaakt, of wanneer een originele oplossing voor een probleem wordt gevonden."

Creativiteit vraagt dus moed om oorspronkelijk te durven zijn. Even niet langer bepaald worden door wat doorgaans verwacht of gedacht wordt. Even niet moeten beantwoorden aan verwachtingen of bepaald worden door wat er is om toe te komen aan wat nog niet is maar zich wel wil laten zien en een doorgang zoekt.

Creatief wordt de mens ook door het eigen standpunt los te laten en open te staan voor andere zienswijzen.

Het eigen standpunt verlaten om je in dat van een ander te bewegen maakt dat het werk van een ander als een ontmoeting kan worden geleefd. Een kwetsbaar naar jou toe bewegen van de ander.

De in de vorm vertaalde beleving van de ander wordt aldus een uitnodiging om jezelf kwetsbaar te openen en in een evenwaardige afstemming de betekenis aan het werk gegeven als een geschenk te ervaren waardoor eenmaal in ontvangst genomen de oorspronkelijke betekenis door de betekenis die het voor jou krijgt wordt verrijkt. Er is een onbevooroordeelde geest nodig om zo te kunnen ontvangen.

Een loskomen van wat je zelf als mooi of niet mooi ervaart en een ontdekken van de vorm waarin een ervaring zich uitdrukt. Omdat betekenis geven aan in de vorm een drager vindt waarin ze belichaamd wordt.

Wassily Kandinsky, in zijn reflectie over het spirituele in de kunst geeft aan dat iedere vorm in de wereld iets zegt, ook al bereikt de boodschap ervan ons niet altijd. En als de boodschap ons wel bereikt begrijpen het daarom nog niet volledig. Bovendien schrijft hij:

' Mooi is wat voortkomt uit innerlijke zielkundige noodzakelijkheid. Mooi is wat innerlijk mooi is.'

Een creatieve schepping is ook de realisatie van de VZW KAOS dat vooral de brug wil slaan tussen allerlei kunstenaars, los of ze nu insider of outsider zijn. Om het slaan van de brug gaat het op de eerste plaats en wat daaruit dan weer ontstaat. Niet om de ene individuele schepping naast de ander maar wel om de dialoog die tussen de beide ontstaat, die op zich weer een scheppend karakter krijgt.

 

handenGerwinTromp

Gerwin Tromp

Zo ontstaat er een boeiende wisselwerking tussen bruggen bouwen en creativiteit. Waar verbinding ontstaat krijgt de geest vleugels en waar de geest vleugels krijgt wordt ze zwanger van nieuwe betekenis. De betekenis die je ten deel valt als een ontmoeting gelijkwaardig is: de beweging van de ander via de vorm naar jou toe en jij via de vorm naar de ander.

 

Een vormend creatief samen ontstaan en groeien.

 

Huguette Beyens

 

Hieronder lees je meer over de achtergronden van het Kaos-atelier.

 

 

De Brusselse vzw Kaos
(Kunstatelier Opperstraat)

 

item12

 

KAOS wil fungeren als een katalysator voor kunstprojecten met een link naar psychiatrie. Door het artistieke te laten primeren wil KAOS de muren slopen tussen insiders en outsiders in de kunst én in de maatschappij. Het centrale uitgangspunt is dat creativiteit en psychische kwetsbaarheid twee zijden van dezelfde medaille zijn. KAOS ondersteunt en organiseert tentoonstellingen, voorstellingen, performances en concerten, zowel in het KAOS-atelier als op reguliere kunstplekken.

 

Daarvoor werkte KAOS al samen met onder meer WIELS, Bozar, Amuz, Kaaitheater en Muntpunt.

 

Speerpunt van KAOS is de unieke artistieke residentie in de psychiatrie genaamd AREAS, wat staat voor Artistic Residency, Encounter Against Stigma. Kunstenaars worden uitgenodigd om samen te wonen en te werken met collega-kunstenaars met een psychische kwetsbaarheid, waarna het resulterende werk tentoongesteld wordt. Deze ontmoeting tussen verwante zielen vormt volgens KAOS de sterkste katalysator voor zowel meer begrip als sterke artistieke realisaties.

 

Klikkend op deze link lees je meer over het ontstaan, de visie en de werking ervan.

 

 

Kraanvogelsinschemer

 

VZW Het Levenssnoer - 0827.605.582 - sedert 7-7-2010

Triodosbank: BE19523080387312

Beho 108 - 6672 Beho - Belgie -

info@hetlevenssnoer.be - 080-517087

Crossing the abyss 1
building bridges - de brug over de kloof

perspectief voor geestelijke kwetsbaarheid

 

kunstzinnige omlijsting door

Kraansinschemer3

VZW Het Levenssnoer

connecting with the chain of life will change your life

verdere thema's
die dieper ingaan
op het waarom van deze conferentie

 

Kunstzinnige omlijsting

 

Muzikale omlijsting

 

het grondthema van de conferentie:

Perspectief voor
geestelijke kwetsbaarheid

 

Het ontstaan
van de tekening

 

Bruggen bouwen

 

Geestelijke kwetsbaarheid

 

in de loop van de komende weken verschijnen
er telkens meerdere thema's

 

wilt u op de hoogte blijven
van deze veranderingen
meldt u zich dan aan
voor een update
die dan automatisch
naar u verzonden wordt

klik hier voor update

CrossingtheAbyssLydiavoorwebsite1600